ข่าวรายงานการใช้งบประมาณ

thumb สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

thumb สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน

thumb การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

thumb แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

1