การบริการผู้ป่วยนอก ตรวจโรคทั่วไป        
     การบริการผู้ป่วยนอก ตรวจโรคทั่วไป   ตั้งอยู่ที่ อาคารบริการผู้ป่วยนอก  หมายเลขโทรศัพท์   :  075-271049 ต่อ 109 
          ขั้นตอนการบริการผู้ป่วยนอก
   ผู้ป่วยใหม่
          1.รับบัตรคิว ณ จุดรับบัตรคิว บริเวณทางเข้าด้านหน้า
          2.กรอกแบบฟอร์มทำบัตรใหม่
          3.ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
          4.ยื่นแบบฟอร์มทำบัตรใหม่+ใบรับรองสิทธิ ที่เวชระเบียน
          5.ประเมินอาการ ณ จุดคัดกรองผู้ป่วย
          6.เข้าพบแพทย์ตรวจร่างกาย แยกตามห้องตรวจ
          7.ส่งตรวจพิเศษ /เจาะเลือด / เอกซเรย์ / รับยา กลับบ้าน(ตามแผนการรักษาของแพทย์)
 
    ผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยมาตรงตามนัด
          รับบัตรคิว / ตรวจสอบสิทธิ/ยื่นบัตร-บัตรนัด ที่เวชระเบียน ส่วนขั้นตอนการใช้บริการเหมือนกับผู้ป่วยใหม่ขั้นตอน ขัอ 4-8
   
  เวลาให้บริการ
  คลินิกในเวลาราชการ                                                                    คลินิกนอกเวลาราชการ
   เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - วันศุกร์                               เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์
     - เปิดรับบัตร ตั้งแต่เวลา 07:00 - 11:00 น.                      - เปิดรับบัตรตั้งแต่เวลา 16:30 - 18:30 น.
     - บริการตรวจรักษาตั้งแต่เวลา 08:00 - 16:30 น.            - บริการตรวจรักษาตั้งแต่เวลา 16:30 - 20:30 น.
                                                               ผู้ป่วยใหม่: ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้บริการ     วันเสาร์
                                                               ผู้ป่วยมาตรงตามนัด: ให้ยื่นบัตรนัดและรับบัตรคิวหน้าห้องตรวจ
                                                               เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08:00 - 12.00 น. ปิดรับบัตร 11:00 น.
                                                               ***งดให้บริการวันอาทิตย์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์***
                                                              ผู้ป่วยใหม่: ปฎิบัติตามขั้นตอนการใช้บริการ
                                                              ผู้ป่วยมาตรงตามนัด: ยื่นบัตรนัดและรับบัตรคิวหน้าห้องตรวจ
                                                   
     ข้อมูลบริการทางการแพทย์
       ตรวจโรคทั่วไปให้บริการทางการแพทย์ดังนี้
              : ให้บริการคัดกรอง / ซักประวัติ / ตรวจรักษาโรคทั่วไป           
              : ให้บริการตรวจคลื่นหัวใจ           
              : ให้บริการตรวจภายใน ตรวจมะเร็งปากมดลูก          
              : ให้บริการตรวจอัลตร้าซาวน์        

              : ให้คำปรึกษาก่อนเจาะเลือด        
     คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการ           
                 : รับบัตรคิวที่จุดคัดกรองทุกครั้ง เปิดให้บริการบัตรคิว 06.00 น. เป็นต้นไป      
                 : ผู้ป่วยเก่าเตรียมบัตรประจำตัวผู้ป่วยมาด้วย        
                 : ผู้ป่วยใหม่ / บัตรหาย / ลืมบัตร กรอกประวัติใหม่ทุกครั้งที่มารับบริการ          
                 : ผู้ป่วยนัดตรวจทั่วไป ให้ยื่นบัตรนัดด้วย 
                 : ผู้ป่วยนัดเจาะเลือดที่งดน้ำงดอาหารให้นำใบนัดไปเจาะเลือดก่อน    
                 : ผู้ป่วยนัดเจาะเลือดไม่งดน้ำอาหารให้รอการซักประวัติก่อน เจาะเลือดเวลา 08.00 น.